Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198424

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 24/07/2018 17:15:51

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

-------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 05/10/2016 của Đảng ủy xã Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;

UBND xã Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2021 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Làm cho toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng tổ chức, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tạo động lực triển khai có hiệu quả việc xây dựng công dân gương mẫu; làng kiểu mẫu; cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; xã kiểu mẫu.

2- Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ và nhân dân học tập và làm theo.

- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chỉ thị; trong đó phân công cụ thể cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm, mục tiêu và thời gian hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1- Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với cấp xã:

Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức lớp học tập, quán triệt Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Nội dung học tập:

+ Quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Hướng dẫn 22-HD/BTG, ngày 12/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa 20/02/1947 “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII”

+ Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 05/10/2016 của Đảng ủy xã Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành phần:

+ Các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan UBND xã.

- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trước ngày 16/01/2017

2- Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2021

2.1- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

a- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

- Căn cứ kế hoạch này và chuyên đề của toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Chính quyền. Hằng năm, lựa chọn một số vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong từng cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc tổ chức thực hiện"; đồng thời tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến rõ nét tại cơ quan, đơn vị.

- Thời gian hoàn thành:

Kế hoạch hàng năm hoàn thành trong 20/01/2017

b- Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm

- 100% các đồng chí cán bộ, công chức của cơ quan UBND xã xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 theo mẫu của UBND xã xong trước ngày 20/01/2017 nộp về Văn phòng UBND xã để theo dõi thực hiện.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức hằng năm.

c- Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

Ủy ban nhân dân xã rà soát, thực hiện quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu theo Quyết định số 1089-QĐ/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2.2- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu, ngành cơ quan, đơn vị kiểu mẫu:

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ về chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

- Xây dựng chương trình trên hệ thống đài truyền thanh xã, thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của quê hương, đất nước.

- Chủ động tuyên truyền phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2.3- Triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hệ thống các trường học:

- Tổ chức giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống trường học trên địa bàn xã.

- Xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

2.4- Tổ chức sinh hoạt định kỳ: Các đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại cơ quan, đơn vị; bổ sung thêm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm phải dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.5- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

a- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2017), gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016 (thực hiện theo Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

b- Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch này.

- Quý IV hằng năm UBND xã tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của năm sau.

Việc tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với biểu dương công dân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của tổ chức, đơn vị.

c- Tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02 hằng năm)

2.6- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Rà soát thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là nội dung đột phá xuyên suốt. Hằng năm, căn cứ chủ đề theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và tình hình cụ thể của xã, UBND xã sẽ xác định nội dung đột phá cụ thể của xã.

- Các ban, các ngành, tổ chức, cơ quan, các thôn căn cứ vào tình hình cụ thể của tổ chức, đơn vị mình xác định rõ những nội dung đột phá, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm; về sửa đổi phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống bệnh thành tích, hình thức.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức căn cứ vào chương trình hành động và những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của, cơ quan, đơn vị và liên hệ với chức trách nhiệm vụ của bản thân để xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo với cơ quan, đơn vị giám sát việc thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do UBND xã lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo.

Văn phòng UBND xã là cơ quan giúp việc của UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Căn cứ Chỉ thị 05- CT/TW, Hướng dẫn 22-HD/BTGTU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện hằng năm. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

3- Văn phòng UBND xã, Kế toán ngân sách xã phối hợp lập dự toán kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đăng lúc: 24/07/2018 17:15:51 (GMT+7)

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

-------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 05/10/2016 của Đảng ủy xã Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;

UBND xã Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2021 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Làm cho toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng tổ chức, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tạo động lực triển khai có hiệu quả việc xây dựng công dân gương mẫu; làng kiểu mẫu; cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; xã kiểu mẫu.

2- Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ và nhân dân học tập và làm theo.

- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chỉ thị; trong đó phân công cụ thể cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm, mục tiêu và thời gian hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1- Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với cấp xã:

Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức lớp học tập, quán triệt Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Nội dung học tập:

+ Quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Hướng dẫn 22-HD/BTG, ngày 12/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa 20/02/1947 “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII”

+ Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 05/10/2016 của Đảng ủy xã Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thành phần:

+ Các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan UBND xã.

- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trước ngày 16/01/2017

2- Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ nay đến năm 2021

2.1- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

a- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

- Căn cứ kế hoạch này và chuyên đề của toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Chính quyền. Hằng năm, lựa chọn một số vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong từng cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc tổ chức thực hiện"; đồng thời tập trung chỉ đạo có hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến rõ nét tại cơ quan, đơn vị.

- Thời gian hoàn thành:

Kế hoạch hàng năm hoàn thành trong 20/01/2017

b- Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm

- 100% các đồng chí cán bộ, công chức của cơ quan UBND xã xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 theo mẫu của UBND xã xong trước ngày 20/01/2017 nộp về Văn phòng UBND xã để theo dõi thực hiện.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức hằng năm.

c- Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

Ủy ban nhân dân xã rà soát, thực hiện quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu theo Quyết định số 1089-QĐ/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2.2- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu, ngành cơ quan, đơn vị kiểu mẫu:

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ về chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

- Xây dựng chương trình trên hệ thống đài truyền thanh xã, thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của quê hương, đất nước.

- Chủ động tuyên truyền phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2.3- Triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hệ thống các trường học:

- Tổ chức giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống trường học trên địa bàn xã.

- Xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

2.4- Tổ chức sinh hoạt định kỳ: Các đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại cơ quan, đơn vị; bổ sung thêm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hằng năm phải dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.5- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

a- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2017), gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016 (thực hiện theo Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

b- Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch này.

- Quý IV hằng năm UBND xã tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của năm sau.

Việc tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với biểu dương công dân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của tổ chức, đơn vị.

c- Tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02 hằng năm)

2.6- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Rà soát thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là nội dung đột phá xuyên suốt. Hằng năm, căn cứ chủ đề theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và tình hình cụ thể của xã, UBND xã sẽ xác định nội dung đột phá cụ thể của xã.

- Các ban, các ngành, tổ chức, cơ quan, các thôn căn cứ vào tình hình cụ thể của tổ chức, đơn vị mình xác định rõ những nội dung đột phá, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm; về sửa đổi phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống bệnh thành tích, hình thức.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức căn cứ vào chương trình hành động và những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của, cơ quan, đơn vị và liên hệ với chức trách nhiệm vụ của bản thân để xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo với cơ quan, đơn vị giám sát việc thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do UBND xã lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo.

Văn phòng UBND xã là cơ quan giúp việc của UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Căn cứ Chỉ thị 05- CT/TW, Hướng dẫn 22-HD/BTGTU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện hằng năm. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

3- Văn phòng UBND xã, Kế toán ngân sách xã phối hợp lập dự toán kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC